Ліцей

Виховна робота

Департамент самоврядування

1.     Опис моделі органу самоврядування дітей та учнівської молоді.

1.1 Блок цілепокладання.

Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає  не тільки надання учням ґрунтовних знань з різних предметів, а й формування   інтелектуально розвиненої та зрілої , духовно і морально, особистості.

     Актуальним питанням сьогодення в системі освіти є створення умов  для розвитку особистості, яка була б активною в громадських та особистих справах, брала  б активну участь в організації та керівництві різноманітними процесами, удосконалювала  та впроваджувала їх у життя.

     Усім відомо, що у підлітковому та юнацькому віці особистість   виявляє  потребу у співпраці з людьми, зміцненні зв’язків із соціальною групою, прояві відчуття єднання.  Реалізацію цих життєвих вимог в Маріупольському морському ліцеї  педагогічний колектив здійснює через залучення учнів до роботи  Департаменту учнівського самоврядування, як  пріоритетного напрямку виховної  діяльності.

Маріупольський морський ліцей – сучасний навчальний заклад нового типу з двадцятирічним досвідом, де навчаються юнаки віком від 15 до 19 років у кількості 200 осіб. Навчально-виховний процес ґрунтується  на  кращих традиціях  морського торгівельного  флоту.

       З моменту заснування навчального закладу почалась історія розвитку учнівського самоврядування, як самостійного об’єднання, що дозволяє створювати умови і можливості для самореалізації учнів, виховання соціально активної особистості, залученню її до різноманітних сфер соціальних відносин , соціальної практики.

Протягом  двох десятиріч  учнівське самоврядування забезпечує ліцеїстам оволодіння ключовими життєвими компетенціями, виробляє в  них життєстійкість, життєздатність, що дуже важливо для обраної юнаками долі, вчить повноцінно жити й активно діяти за нових соціально-економічних умов, адекватно реагувати на зміни, постійно самовдосконалюватись, досягати успіху.

1.2 Позиційний блок

Модель Департаменту учнівського самоврядування створена на підґрунті «педагогіки успіху», яка дозволяє проектувати виховну роботу по створенню умов для гармонічного розвитку особистості, задовольняє потребу в саморозвитку, формуванні орієнтиру на успіх та досягнення;згідно з цілями  та завданням виховної системи ліцею, моніторингу досвіду її розвитку.

Самоврядування в морському ліцеї  працює згідно структури (додаток 2), яка має чотири  рівні:

1 рівень – індивідуальний, кожний учень морського ліцею має право бути обраним в органи учнівського самоврядування, активно брати  участь в творчих справах.

2 рівень – ради колективів груп, які складаються зі старшини та заступника старшини групи, організаторів творчих справ з навчання, спорту, творчості, порядку та інформації, допомагають майстрам виробничого навчання в організації життєдіяльності екіпажу груп.

3 рівень – велика рада Департаменту. Головними ланками учнівського самоврядування є відділення, які працюють за різноманітними напрямками: навчальний, спортивний, інформаційний, творчий, соціологічний, аналітичний, технічного забезпечення. В склад Великої ради входять: мала рада Департаменту, глави та активи відділень Департаменту,  ради колективів груп 1 –IIIкурсу.

4 рівень – мала рада Департаменту, складається з лідера учнівського самоврядування - старшини ліцею, який має заступників з наступних  напрямків роботи: творчої діяльності, навчальної та спортивної, окрім того є незалежний учень – референт Департаменту, який презентує, відстежує та аналізує усі справи учнівської організації.

 

1.3Організаційний блок.

В Маріупольському морському ліцеї учнівське самоврядування це послідовний  та систематичний процес, який постійно вдосконалюється та змінюється, завдяки чому збільшується ініціативність учнів.

Для організації плідної праці Департаменту учнівського самоврядування, з метою підготовки кадрового складу  та  навчання учнів азам організаторської діяльності та риторики спілкування, на базі соціально – психологічної служби,за підтримкою навчального відділу Департаменту учнівського самоврядування морського ліцею організована робота «Школи лідерів», яка працює за  курсом  «Ділова активність», що рекомендований Міністерством освіти України (лист МОНУ № 1/11-2411 від 19.07.2002). Навчання лідерству відбувається щорічно,  два рази на тиждень за окремим графіком. Навчитися мистецтву організатора має шанс кожен бажаючий учень морського ліцею.

Щорічно на початку жовтня старшинський склад Департаменту учнівського самоврядування проводить презентацію  для учнів першого курсу з метою ознайомлення новобранців з діяльністю учнівської організації та мотивацією щодо формування активної громадської позиції,  залучення новачків до навчання у «Школі  лідерів».

Згідно з планом роботи Великої ради, референт Департаменту до листопада місяця збирає заяви ліцеїстів щодо бажання  працювати в  учнівському самоврядуванні, вивчає портфоліо  учнів, готує презентацію для виступу на засіданні активу, який узгоджує кандидатури та складає прохання до директора ліцею з метою призначення учнів на посади.

Учні на посади в Департаменті учнівського самоврядування призначаються наказом директора ліцею(додаток 3):

Øстаршинський склад  та референт ліцею обирається на засіданні адміністративної  ради за рекомендаціями соціально – психологічної служби ліцею;

Øголови та експерти відділень Департаменту учнівського самоврядування призначаються згідно поданих заяв ліцеїстів на підставі рапорту заступника директора з виховної роботи та письмового клопотання Великої ради Департаменту, за узгодженням соціально – психологічної служби ліцею;

Øстаршинський склад груп призначається на підставі рапорту майстра виробничого навчання групи за узгодженням з заступником директора з виховної роботи та соціально – психологічної служби ліцею.

Перед вирішенням питання  щодо призначення учнів на посади ретельно вивчаються досягнення учнів у навчально – виховному процесі, результати  психологічних досліджень, головною умовою є навчання у «Школі лідерів». Кожне  відділення має координатора,  який компетентний у заданому напрямку роботи ( призначається наказом директора по ліцею) . Рівень активності учасників учнівського самоврядування визначається за результатами самооцінки учнів (портфоліо учня) та  оцінки його діяльності активом групи або Департаменту. (додаток 7)

Департамент учнівського самоврядування має логотип, статут, чіткий графік роботи та кімнату для засідання,обладнану комп´ютерною  оргтехнікою, сучасними флітчатами. Щотижня  відбуваються засідання Малої та Великої ради, відділень учнівської організації , на яких проводиться моніторинг запланованої роботи , а також  аналіз  роботи Департаменту та визначаються завдання на подальшу роботу .

Щокварталу в морському ліцеї  з метою вдосконалення  роботи  Департаменту самоврядування скликається Саміт, на який запрошуються лідери учнівських та молодіжних спільнот міста, батьки,  успішні та відомі маріупольці. Відбувається обмін  досвідом  та  зароджуються нові ідеї.

Головними зборами учнівського складу ліцею є учнівська конференція, яка проводиться  один раз на рік з метою гласності, популяризації  та вдосконалення роботи Департаменту учнівського самоврядування. Постійними учасниками таких зборів є батьківська спільнота, педагогічний склад ліцею.

Активісти учнівського самоврядування мають відмітний знак у формі нарукавних нашивок,кількість смужок  на нашивках відповідає займаній  посади учня.

Склад активістів учнівського самоврядування щосеместрово оновлюється та поповнюється згідно моніторингових досліджень та особистих досягнень учнів.

Структура Департаменту учнівського самоврядування (відділень) може змінюватися або доповнюватися згідно з потенціалом кадрового складу.

  1.4  Нормативно – правовий блок

Для забезпечення функціонування та розвитку Департаменту учнівського   самоврядування морського ліцею використовуються наступні нормативно – правові документи:

Міжнародні документи:

1.Декларація прав дитини,проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних націй 20.11.1959 р.

2.Конвенцція про права дитини, прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН 20.11.1989 рік; ратифікована в Україні 21.02.1990 року.

Національні документи:

1.Конституція України.

2.Закон України від 05.02.1993 року №2998-XII«Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді».

3.Закон України від 21.06.2001 року  № 2558-III«Про соціальну роботу з дітьми та молоддю».

4.Закон України від 13.12.1998 року № 281-XIV«Про молодіжні та дитячі  громадські організації».

5.Закон України від 26.04.2001 року № 2402-III«Про охорону дитинства».

6.Закон України від 13.05.99 року № 651-XIV«Про загальну середню освіту».

7.Указ Президента України від 29.03.2001року №221/2001 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики».

8.Указ Президента України від 23.06.2001 р. №467/2001  «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми , молоді та сім’ями».

9.Закон України від 22.06.2000 р. №1841-III«Про позашкільну освіту».

10. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Загально-ліцейські документи:

1.     Статут  комунального закладу Маріупольський  морський ліцей Маріупольської міської ради Донецької області №6/8 -613 від 21.06.2011.

2.     Статут Департаменту учнівського самоврядування, прийнятий на учнівський конференції 05.05.2011року.

3.     Посадові обов’язки активу Департаменту.

4.     Накази директора  ліцею.

5.     Правила внутрішнього розпорядку Маріупольського морського ліцею

1.5. Змістовний блок

Розглянемо зміст діяльності кожного структурного компоненту.

Учнівська конференція

·        заслуховує звіти роботи Департаменту самоврядування за рік,

·        вносить пропозиції щодо організації роботи Департаменту,

·        створює тимчасові ради за різними напрямками роботи

·        висловлює побажання щодо організації позашкільної роботи

Мала рада Департаменту

·        планує, організовує та координує роботу згідно з захопленнями та бажаннями  учнів ліцею,

·        визначає направлення та зміст діяльності відділень Департаменту самоврядування,

·        співпрацює з адміністрацією ліцею та батьківською громадою,

·        направляє свою діяльність на створення іміджу Департаменту учнівського самоврядування та морського ліцею в цілому,

·        приймає рішення щодо розвитку системи самоврядування, вдосконалює нормативну базу самоврядування,

·        організовує діяльність учнівського самоврядування за різними напрямками роботи,

·        контролює відвідування учнями занять та заходів,

·        приймає участь в організації ранкового шикування.

Велика рада Департаменту

·        здійснює постійний  зв'язок з групами ліцею для вирішення актуальних проблем,

·        заслуховує звіти відділень про виконану роботу,

·        розглядає пропозиції учнів та їх можливості щодо втілення  у життя,

·        аналізує діяльність груп,

·        співпрацює з міськими молодіжними організаціями та творчими колективами,

·        організує заняття Великої ради з вдосконалення  організаторських навичок,

·        виноситьклопотання перед адміністрацією ліцею про заохочення учнів

Засідання відділення

·        планую та організовує роботу щодо виконання отриманих на великій раді задач,

·        співпрацює з відділами груп,

·        підводить підсумки роботи відділення,

·        забезпечують виконання плану роботи

Загальні збори груп

·         приймає рішення з питань організації життєдіяльності групи,

·        оговорює програму діяльності  групи,

·        встановлює завдання діяльності групи,

·         встановлює заохочення та нарікання в колективі групи,

·        заслуховує звіти про роботу відділів групи, окремих учнів щодо виконання суспільних доручень.

Творче відділення

·        організовує та проводить загально ліцейські заходи,  акції.

·        розробляє сценарії.

·        організовуєпоходи, екскурсійні подорожі.

·        приймаєучасть у міських заходах,творчихконкурсах, акціях,

·        організовує виставки.

Навчальне відділення

·        організовуєта проводить тематичні тижні, інтелектуальні ігри.

·        проводить моніторинг навчання учнів.

·        проводить інформованість ліцеїстівчерез наочну агітацію;

·        здійснює контроль за роботою «Школи лідерів»

Інформаційне відділення

·        оновлює та поповнює інформаційні стенди,

·        контролює ведення інформаційних стендів в групах,

·        здійснює художньо – музичне оформлення загально ліцейських заходів,

·        оновлює та поповнює базу історії морського ліцею.

Спортивне відділення

·        організує та проводить спортивні  змагання в рамках

Спартакіади ліцею.

·        Проводить моніторинг спортивних досягнень учнів.

·        організує участі ліцею у спортивних змаганнях міста.

Соціологічне відділення

·        проводить соціологічні дослідження з урахуванням проблем ліцеїстів.

·        відстежує життєдіяльність ліцею.

·        створює соціальних  проектів та акцій, які направлені на розвиток ліцеїстів та здоровий спосіб життя

 

Арт - клуб

·        популяризує танцювальну  культуру  через проведення Кадетських балів,

·        створює танцювальні композиції для концертних програм,

·        приймає участь у міських танцювальних конкурсах та марафонах.

Експертна рада

·        підводить підсумки рейтингу досягнень ліцеїстів,

·        проводить моніторинги за різними напрямками,

·        збирає інформацію щодо досягнень ліцеїстів,

·        аналізує активність ліцеїстів

 

 

Департамент учнівського самоврядування працює згідно циклограми

дата

захід

вересень

Організація та планування  роботи Департаменту учнівського самоврядування, «Школи лідерів»

жовтень

Організація та проведення презентації роботи самоврядування

листопад

Залучення 1 курсу до участі у роботі самоврядування

грудень

Організація та проведення Саміту

Підведення підсумків рейтингу досягнень ліцеїстів

січень

Вирішення питання щодо оновлення складу учнівського самоврядування ліцею, актуальності  структури самоврядування.

лютий

Проведення циклу тренінгових занять з інноваційних форм роботи

березень

Моніторинг участі груп у загально ліцейських справах

квітень

Організація та проведення учнівської конференції

травень

Підведення підсумків роботи Департаменту. Самоаналіз.

Підведення підсумків рейтингу досягнень ліцеїстів

червень

Аналіз роботи «Школи лідерів»

постійно

Організація та проведення загально ліцейських заходів

Моніторинг навчання учнів

Проведення спортивних змагань

Організація змістовного дозвілля учнів у канікулярний час

Проведення соціологічних опитувань та досліджень

Організація хореографічних занять

Співпраця з соціальними партнерами

Організація тематичних тижнів

Аналіз діяльності

Підсумки роботи Департаменту учнівського самоврядування проходять у формі підсумкового виїзного засідання на базі водної станції ММЛ.

1.6. Технологічний блок

Самоврядування учнів – це необхідний компонент змісту сучасного виховання особистості. За допомогою самоврядування створюються умови, які сприяють особистісному розвитку кожного активіста. В роботі використовується послідовний ланцюжок етапів творчих справ: колективне ставлення мети,  планування,  підготовка, спільне проведення, аналіз та оцінка виконаної справи, постановка нових перспектив.

Реальність використання моделі самоврядування обумовлена тим, що її розробка велась з  урахуванням можливостей та потреб ліцеїстів,  умов специфіки праці на судах морського флоту та з вимогами виконання соціального замовлення суспільства.

Очікувані результати:

Øпідвищення громадської позиції учнів,

Øреалізація здібностей учнів,

Øпідвищення занятості учнів в позаурочний час,

Øпідвищення комунікативних здібностей  учнів,

Øпідвищення адаптаційних якостей учнів,

Øкорекція комплексів,

Øактивізація творчої діяльності учнів,

Øзниження кількості учнів які мають шкідливі звички,

Øзниження негативних явищ у підлітковому середовищі,

Øздобуття навичок демократичного спілкування, досвіду прийняття рішень та організації різноманітних справ,

Øсамоствердження підлітка через ситуацію успіху.

В роботі Департаменту учнівського самоврядування використовуються наступні форми:

Ø  засідань органів самоврядування

Ø  творчі збори

Ø  творчі звіти

Ø  презентація діяльності,

Ø   шикування

Ø   благодійні акції

Ø   круглі столи, конференції, саміти, майстер – класи

Øорганізація дозвілля,

Øпроведення та аналіз соціологічних досліджень,

Øстворення проектів, конкурсів, тощо.

Методи учнівського самоврядування:

Øрегулювання (єдині вимоги к учням),

Øстимулювання (рейтинг досягнень ліцеїстів),

Øконтроль (аналіз та оцінка діяльності)

Розвиток самоврядування в морському ліцею відбувається згідно з  наступними  принципами:

Øдоступність (усі бажаючи приймають участь у роботі самоврядування),

Øдобровільність (кожен обирає вид діяльності за бажанням),

Øперспективність (створення посад під особистість),

Øспівпраця (здобуття досвіду).

 

1.7.  Системний  блок.

Суб’єктами учнівського самоврядування виступають учнівські  відділи створені в групах, відділення Департаменту самоврядування  морського ліцею.

Органи учнівського самоврядування поділяються на уповноважені та виконавчі, які взаємодіють згідно зі структурою самоврядування  (додаток 2)

Уповноваженим членом учнівського самоврядування є старшина ліцею, його заступники та референт Департаменту учнівського самоврядування, які працюють від імені учнівського складу ліцею та звітують перед  ним на конференціях. Уповноважені особи тісно співпрацюють з існуючими виконавчими структурами самоврядування, адміністрацією ліцею та батьківською громадою.

Принципи діяльності уповноважених учнів:

Øдемократичність,

Øзмінюваність,

Øзвітність,

Øгласність,

Øконтроль

К виконавчим блокам відносяться:

Øвідділення Департаменту учнівського самоврядування,

Øвідділи колективів груп,

Øтимчасові ради.

Заступники старшини ліцею мають свій напрямок в роботі та відповідають за роботу конкретних відділень.

 

Напрямок роботи

відділень учнівського самоврядування

Референт

§  партнерські програми;

§  благодійні акції;

§  кадровий склад Департаменту учнівського самоврядування.

Заступник старшини ліцею з питань дисципліни та навчання.

Перший заступник.

§  експертна рада;

§  навчальне відділення;

§  Школа лідерів;

§  інформаційне відділення.

Заступник старшини ліцею з питань творчого розвитку учнів

§  творче відділення;

§  Арт – клуб;

§  тимчасові творчі ради.

Заступник старшини ліцею з питань фізичного розвитку ліцеїстів та здорового способу життя

§  спортивне відділення;

§  соціологічне відділення;

§  Школа сприяння здоровому способу життя.

Усі посади в Департаменті учнівського самоврядування розраховані на строк навчання учнів (до 3 років)

Важливим фінальним компонентом є доручення. В морському ліцею 87% учнів мають певні доручення згідно зі своїми здібностями, завдяки яким учні включаються у життєдіяльність колективу та соціально – значиму діяльність.

 

2        Опис діяльності органу самоврядування дітей та учнівської молоді за напрямами

Департамент учнівського самоврядування це цілеспрямована, конкретна, систематична, організована та прогнозована діяльність учнів спрямована на реалізацію потреб та інтересів учнів, за наступними напрямками діяльності:

Øпізнавальна,

Øспортивна,

Øоздоровча,

Øхудожньо – естетична,

Øморально – естетична,

Øінформаційна – аналітична.

    2.1. Партнерство.

Традиційною в морському ліцеї є  система партнерських відносин Департаменту учнівського самоврядування з педагогічним складом ліцею, соціально – психологічною службою ліцею та батьківською громадою. За цю ділянку роботи відповідає референт учнівської спільноти та експертна рада.

Повноцінна робота  Департаменту учнівського самоврядування  не можлива без ефективної та взаємовигідної співпраці на умовах соціального партнерства. Логічним початком соціальної діяльності учнів з батьками та педагогами  є круглий  стіл,  на якому розглядаються горизонти співпраці, планується робота за програмою «Партнерство та співтворчість», вирішуються нагальні питання. За допомогою партнерської програми лідерам учнівського самоврядування вдається створити єдиний творчий простір між батьками, викладачами та учнями, результатами чого є  вокальні та танцювальні проекти, де всі учасники виховного процесу танцюють, співають, організовують творчі справи, наприклад:

ØКадетський бал традиційно відкриває танець «Полонез» в складі учнів та викладачів;

ØНа Кадетському балу організовані спеціальні майстер - класи тільки для учнів ліцею, батьків та викладачів,

ØНа кадетському балу обирається найактивніший учасник серед батьків та викладачів;

ØВ проекті «Дві зірки» беруть участь дуети, в склад яких входять «Учень - вчитель», «Учень – батько або мати»;

ØЕкскурсійні подорожі відбуваються за участю батьків та викладачів;

ØДо організації концертних програм залучаються творчі вчителі та батьки;

ØВ програму  форумів  учнівського самоврядування  входять обов’язково виступи батьківської громади, береться до уваги досвід старших друзів; 

ØБатьківська громада допомагає в вирішенні питання з забезпеченням загально ліцейських заходів реквізитами, костюмами, аеродизайном.

Активісти батьківської громади, беручи участь в роботі учнівського самоврядування,  не тільки допомагають, сприяють розвитку особистості, а й самореалізовуються у творчий діяльності.

В морському ліцеї постійно здійснюється педагогічний супровід роботи учнівського самоврядування, за кожним напрямком роботи Департаменту учнівського самоврядування закріплений  педагог-куратор, мета якого бути генератором розвитку інтересів учня  та його творчого потенціалу, навчити учнів самостійно планувати свою діяльність, організовувати її виконання, аналізувати її результати. Таким чином,  куратор повинен стати ініціатором цікавих починань та виконувати  наступні ролі:

Øентузіаста, який підвищує мотивацію учнів та вчить досягати мети,

Øексперта, який дає чітку оцінку діяльності,

Øконсультанта.

Протягом багатьох років соціально-психологічна  служба морського ліцею сприяє виявленню лідерських,організаторських здібностей ліцеїстів,організовує постійно діючу систему психологічної підтримки активістів.

 Основними напрямками психологічного супроводу є:

Øактивізація діяльності педагогічного і учнівського складу ліцею;

Øорганізація навчальних тренінгів;

Øпровадження моніторингу  розвитку особистісних якостей учнів (комплексна діагностика за методиками діагностичного комплексу «Універсал» В.Киричук)

Øвиявлення лідерських якостей у учнів 1 курсу (методики «КОС-1» В.Сінявського, психогеометрія «Хто з вас лідер?»,методика «30 квадратів»);

Øдопомога у створенні сприятливого клімату в  колективі

Øпроведення корекційно - розвивальних занять («Тренінг соціальної активності» В.Б.Волкова, «Тренінг життєвих навичок» А.Ф.Шадури).

Øнадання консультативної допомоги за напрямками:

-         вирішення конфліктних ситуацій;

-         переоцінка ціннісних пріоритетів;

-         регуляція емоційного стану.

 Соціально-психологічна служба також консультує педагогів-кураторів, батьків та  адміністрацію ліцею з різних питань,що виникають у процесі організації  роботи Департаменту учнівського самоврядування.

Велика рада Департаменту морського ліцею тісно співпрацює з учнівським самоврядуванням та адміністрацією  ЗОШ 65 та ЗОШ 56, міської координаційною радою старшокласників, цирковим колективом «Арена» та творчими колективами міста, в формі взаємодопомоги, суспільних творчих проектів та заходів.

2.2 Інновації.

     Самоврядування в морському ліцею розвивається успішно і дає високий результат за умови постійного навчання учнів в рамках спеціально організованої «Школи лідерів»(додаток 5), в якої  проходять навчання  учні 1 та 2 курсу. На заняттях ліцеїсти набувають навички  лідерських вмінь, індивідуальної та колективної діяльності,самоорганізації, формування відповідальності за себе та інших, розвиток умінь і навичок з підготовки та проведення колективно-творчих справ, формування ціннісних основ моральності. Щорічно навчаються лідерської справи понад 30% учні, з яких 27% продовжують реалізувати свої знання на практиці, беручи участь у роботі Департаменту учнівського самоврядування ліцею. Заняття у «Школі лідерів» - це система оптимальних методик і технологій, спрямованих на формування лідерських якостей учнів. З метою виявлення лідерських здібностей проводиться діагностична робота за методиками:

-         методика виявлення комунікативних та організаторських здібностей (КОС-2);

-         тести:«Психологічний тип спілкування», психогеометрічний,  «Капітан – рульовий-пасажир»;

-         тест-опитувальник «Чи здатний ти бути лідером?»;

-         тест «Господар своєї долі;

-         тест «Шкала самоактулізації»;

-         опитувальник «Лідерські здібності» та інші.

Також проводяться інші форми роботи: мозковий штурм «Важливість життєвого вибору»; ділова гра «Соціальне партнерство; вирішування проблемних ситуацій; ролеві ігри; також учні вчаться вирішувати конфліктні ситуації (тест К.Томаса «Стилі вирішування конфліктів».

Результативність діяльності Департаменту учнівського самоврядування морського ліцею відстежується у 58% учнів, які здобули успіху у різноманітних видах діяльності. Свідчення цьому: у банку даних обдарованих дітей 10% учнів від загального числа ліцеїстів – соціально  активні; 14 % - творчо активні; 27% - мають високі досягнення у спорті.

Створення ситуації успіху сприяла старту творчої кар´єри  близько 49% учнів. (додаток 7)

Експертна рада Департаменту учнівського самоврядування щосеместрово проводить рейтинг досягнень ліцеїстів та виявляє наступних переможців, які отримують пам’ятну статуетку «Ніка»:

Ø     найрозумнішого ліцеїста та десять найрозумніших учнів морського ліцею у рейтинговому порядку;

Ø    самого творчого ліцеїста та п’ятірку творчих учнів ліцею;

Ø     найспортивнішого ліцеїста та п’ятірку спортивних ліцеїстів;

Ø    п’ятірку лідерів у кожній групі.

         Щорічно соціологічне відділення Департаменту учнівського самоврядування проводить соціальне опитування щодо виявлення:

Ø    Найпопулярнішого ліцеїста,

Ø    Найпопулярнішого викладача,

Ø    Найактивнішого ліцеїста,

Ø    Найактивнішого викладача.

 

         Світлини усіх переможців та активістів розташовані на інформаційному стенді Департаменту учнівського самоврядування морського ліцею та в базі музею істрії морського ліцею. Заохочення учнів відображаються у наказах директора ліцею, активні учні заохочуються листами подяки та пам’ятними дипломами.

Актив Департаменту учнівського самоврядування докладає максимум зусиль для створення сприятливого клімату для учнів у ліцею, для того щоб кожний почував себе господарем у ліцеї та спрямовував свої досягнення на створення історії ліцею.

Протягом 7 років  актив Департаменту учнівського самоврядування працює над популяризацією хореографічного мистецтва, згідно з моніторингом популярності загально ліцейських заходів проект «Кадетський бал» займає перші сходинки протягом 4 років та має статус «Подія року».

Чим більше учні знайомляться з танцювальною наукою, тим більше можливостей для самовиразу, підвищення самооцінки. Танці також корисні для фізичного здоров’я, для психологічного здоров’я, для профілактики захворювань, лежать в основі естетичного виховання, та комунікативних якостей особистості. Протягом жовтня – березня у ліцею проходять хореографічні заняття,метою виховної служби  морського ліцею та Департаменту учнівського самоврядування є  залучення максимальної кількість учнів  до відвідування танцювальних занять у позаурочний час.

Кількісний аналіз учасників та гостей Кадетського балу.

 

роки

Кількість учасників

всього

ліцеїсти

учениці шкіл міста

батьки

та

гості

викладачі

творчі колективи міста

2011

100

75

100

17

30

322

2012

74

74

55

15

18

246

2013

79

79

57

12

10

237

Завдяки співпраці інформаційного відділу та спортивного відділу Департаменту учнівського самоврядування у вересні 2012 року розроблений проект щодо системи заохочення груп у спортивних змаганнях, вдосконалені умови проведення спортивних змагань,розроблені та введені перехідні вимпели, які відображають різноманітні види спорту та вручаються групам за перемогу в спортивних змаганнях з метою активізації діяльності груп в рамках Спартакіади ліцею.

 

2.3Проектна діяльність.

Найбільш значимі проекти здійснені Департаментом учнівського самоврядування морського ліцею за останні 8 років (додаток 8):

ØАкція «Сотвори добро» ( постійна дружба та надання допомоги учням школи – інтернату 2)

ØЩорічне благодійна акція для вихованців Маріупольського пансіонату для ветеранів війни та праці №2

ØВокальний проект «Дві зірки» (учасники: учні, викладачи, батьки, учениці шкіл міста)

ØТанцювальний проект «Танці з зірками» (учасники: учні, викладачи)

ØКадетський бал (учасники: учні, викладачи, батьки, учениці шкіл міста)

ØВечір пам’яті загиблих у мирний час моряків

ØТанцювальні марафони

ØСпартакіада ліцею

ØДжентльмен ліцею

ØШикування щодо пам’яті жертв голодомору, жертв трагедії на ЧАЕС

ØОрганізація святкування 20 річчя морського ліцею,

ØУчасть у обласному конкурсі – захисті  учнівських проектів «Вчимося бути здоровими»

ØУчасть у міському огляді – конкурсі на кращу організацію право освітньої та право виховної роботи в загальноосвітніх школах м. Маріуполя

ØЩорічна участь у міському фестивалю «Студентська весна»

ØСтворення музею істрії морського ліцею.

Департамент учнівського самоврядування зберігає та примножує традиції ліцею, такі як:

Øсвяткові шикування: «Перша ринда», «Остання ринда», «Посвята в ліцеїсти»

Øекскурсійна подорож до музею Г.Я.Седова

Øучасть у міжнародних конференціях «Седовські читання»

Øвипускні вечори

Øпідведення підсумків рейтингу досягнень ліцеїстів

Øспівпраця з міською координаційною радою старшокласників

Øпрезентація роботи Департаменту  учнівського самоврядування

Øпроведення тематичних тижнів

Øекскурсійна подорож до острову Хортиця.

 

3.     Програма розвитку.

Василь Сухомлинський  казав, що самоврядування неможливо взяти, неможливо дати, його потрібно роками виробляти. В морському ліцеї щороку приділяється велика увага  вдосконаленню та реорганізації учнівського самоврядування з урахування вимог сучасного суспільства та майбутньої професійною діяльності учнів. В процесі розвитку учнівського самоврядування відстежується тенденція:чим активніші учасники навчально – виховного процесу, тим вище рівень самостійності та відповідальності учнів. Тому в діяльності учнівського самоврядування постійно триває пошук нових творчих підходів до підвищення базової культури підлітків.

Програма розвитку учнівського самоврядування ставить наступні завдання:

Øзменшувати кордони між «пасивом» та «активом»;

Øпідвищувати компетентність активу самоврядування;

Øвдосконалювати суспільні відносини;

Øпошук нових видів діяльності;

Øстворення нових проектів;

Øстворення нових традицій та ритуалів;

Øстворення нових методів заохочення активістів;

Øпошук нових соціальних партнерів;

Øпідвищення рівня активності та вихованості учнів.

А. С. Белкін, доктор педагогічних наук, твердо переконаний: « Якщо дитину позбавити віри у себе, тоді важко плекати надію на його «Світле майбутнє». Тому мета адміністрації ліцею  - спрямовувати  максимум зусиль на підтримку, розуміння та впровадження у життя ініціатив учнів.